O nas

Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne „Król Maciuś Pierwszy” powstało w 2008 roku w Tomaszowie Lubelskim. Nasze przedszkole mieści się na kameralnym osiedlu zlokalizowanym pomiędzy ulicami Króla Zygmunta, a Kopernika. Na parterze znajdują się cztery sale do zajęć dydaktycznych, gabinet logopedy, sekretariat, pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz kuchnia wraz z zapleczem. Na pierwszym piętrze mieszczą się dwie sale do zajęć dydaktycznych. Wszystkie sale są o jasne, kolorowe i przestronne, wyposażone w nowoczesne atestowane meble, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. W każdej sali do zajęć dydaktycznych, znajduje się łazienka z ubikacją dostosowana do wieku dzieci. Dysponujemy również placem zabaw wyposażonym w bezpieczne atestowane urządzenia i zabawki.

W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów dziecięcych. Odziały liczą do 18 dzieci. Przedszkole działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnoza dojrzałości szkolnej pozwala nam dobrze przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole przyjęło profil językowo-artystyczny, dlatego też codziennie odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia czasowo i programowo dostosowane są do wieku dzieci. Nauczyciele uczący języka angielskiego to wykwalifikowana kadra ze Szkoły Językowej COM. W ramach wychowania artystycznego realizujemy programy zatwierdzone przez MEN.

Codziennie w każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia plastyczne dostosowane do tematu zajęć.

Koncepcja pracy

MISJA

Celem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami, biorąc pod uwagę konstruktywne sugestie rodziców. Zależy nam na tym, aby dziecko poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się współdziałania z innymi dziećmi, z przyjemnością poznawało i rozumiało otaczający go świat. Uczymy naszych wychowanków samodzielności, podpowiadamy jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizycze, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez respektowanie pięciu naiistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego tj. zasadę zaspokajanie potrzeb dziecka, zasadę aktywności, indywidualizacji, zasadę organizowania życia społecznego, zasadę integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji ). Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, ksztaltuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniać dobro od zła. Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka, dodatkowo wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zgodnie z profilem, przedszkole kształtuje i rozwija umiejętności artystyczne i językowe.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, stwarzamy mu szansę na rozwój zgodny z jego możliwościami. Robimy wszystko, by czuło się akceptowane, ważne i bezpieczne. W naszym przedszkolu stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju dzieci, kształtowania twórczej postawy. Uczymy samodzielnego myślenia, otwieramy na nowe doświadczenia.
Ucząc języków obcych chcemy rozbudzić ciekawość poznawczą i otwartość na inne kultury. Realizujemy nie tylko programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN, ale również programy własne.

Nasza kadra

Kadrę naszego przedszkola stanowią dobrze i wszechstronnie wykształcone nauczycielki zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci. W placówce zatrudniani są pedagodzy różnych specjalności zapewniający wszystkim podopiecznym fachową opiekę. Wychowankowie mogą liczyć na ich pełne wsparcie. Kadra pedagogiczna zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka z dbałością o jego wszechstronny rozwój. Pedagodzy naszego przedszkola współpracują ze sobą, chętnie dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Nauczycielki rozpoznają potrzeby i zainteresowania dzieci, umiejętnie prowadzą zajęcia, aby w sposób atrakcyjny pobudzać ciekawość świata wśród swoich podopiecznych. Konstruują bogate scenariusze zajęć i zabaw oraz poszukują innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu na bieżąco doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w wielu kursach, zarówno zewnętrznych jak i w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez placówkę. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

Dzienny rozkład dnia w naszym przedszolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 18.00

6.30 – 8.00 Wszystkie dzieci przebywają w jednej sali dyżurnej, gdzie bawią się, układają puzzle, klocki, kolorują czekając na swoje wychowawczynie, które zabierają je do właściwych sal.

8.00 –8.45 Nauczycielki organizują zabawy sprawnościowe, ruchowe ze śpiewem oraz ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalą pamięć odtwórczą podczas utrwalania poznanych wierszy, piosenek, zabaw. Prowadzona jest również praca indywidualna z dzieckiem – uzupełnianie i utrwalanie treści programowych.

8.45 – 9.00 W tym czasie dzieci przygotowują się do śniadania. Ważnym elementem przed posiłkiem jest wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z właściwym zachowaniem się przy stole.

9.00 – 9.30 Śniadanie

9.30 – 11.00 Zajęcia kierowane wymagające od dzieci wzmożonej uwagi, zachęcające do mówienia, komunikowania i poprawnego wysławiania się, rozwijające sprawność ruchową oraz twórczość i aktywność poprzez kontakt z literaturą, muzyką, sztuką, przyrodą. Organizowane są zajęcia manipulacyjno – graficzne, ćwiczenia zmysłowe i ruchowe. W godzinach przedpołudniowych obywają się również zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia taneczno - ruchowe oraz religii – (w grupie 6 latków).

11.00 – 11.45 W zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki lub zabawy w salach.

11.45 – 12.00 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych przygotowanie do obiadu, jak również ze spożywaniem obiadu.

12.00 – 12.45 Obiad

12.45–14.00 Różnorodne formy relaksu w celu wyciszenia organizmu i dostarczenie możliwości obcowania z „ciszą” lub muzyką relaksacyjną. Słuchanie bajek. Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem. Zajęcia niekierowane, zabawy twórcze rozwijające aktywność dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

14.00 –14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.00 Gry i zabawy stolikowe, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne wybierane przez dzieci. Zachęcanie dzieci do eksperymentowania i doświadczenia w celu budowy swojej osobowości i rozwijania swoich możliwości i zainteresowań. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym
(w zależności od warunków atmosferycznych).

16.00 – 18.00 Wszystkie dzieci przebywają w jednej sali dyżurnej.

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
 2. wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi;

  udzielaniu dzieciom pomocy pedagogicznej;

  umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etniczej i językowej;

  opiece nad dziećmi;

  wspomaganiu rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu dzieci;

  zapewnieniu wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego;

  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków;

  rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień i talentów wychowanków, szczególnie artystycznych i językowych.

 3. Przedszkole ma na celu stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
 4. przygotowanie do procesu pisania i czytania;

  przygotowanie do dalszego procesu edukacyjnego;

  naukę języka angielskiego;

  przygotowanie do właściwego zachowania w kontaktach społecznych;

  inspirowanie wychowanków do działań twórczych;

  eliminowanie wad mowy i postawy;

  rozwijanie indywidualnych zdolności wychowanków;

  przystosowanie do pracy i zabawy w zespole;

  uwrażliwianie na sztukę i piękno przyrody;

  organizowanie różnych form pomocy (zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, kompensacyjno - korekcyjne oraz innych form o charakterze terapeutycznym: porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców).

 5. Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 6. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa.

Bieżąca działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza

 • Organizowanie pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową, ze Statutem i wewnętrznymi regulaminami przy współudziale nauczycieli i rodziców
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności językowych – codzienne zajęcia z lektorem języka angielskiego, gry i zabawy w języku angielskim, słuchanie opowiadań i bajek po angielsku, krótkie występy okolicznościowe dla rodziców przygotowywane w języku angielskim
 • Rozwijanie u dzieci świadomości w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej:
  - promowanie zdrowego stylu życia,
  - organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz z przedstawicielami Służby Zdrowia, udział w konkursach i przeglądach o tematyce ekologicznej i zdrowotnej,
  - organizowanie na terenie placówki i poza nią konkursów promujących zachowania prozdrowotne i proekologiczne (np. "Czyste powietrze wokół nas")
  - zagospodarowanie ogrodu (obsadzenie ogrodu trawą i innymi roślinami)
 • Realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci trzyletnich
 • Rozbudzanie zamiłowania do książek w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" prowadzonej przez Fundację ABCXXI
 • - codzienne głośne czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut
  - zapraszanie rodziców, dziadków i innych osób, aby czytały dzieciom
  - współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną dla dzieci
 • Promowanie i prezentowanie w środowisku pozytywnych postaw dzieci, udział w konkursach i przeglądach o różnorodnej tematyce
 • Organizowanie wycieczek do różnych ciekawych miejsc publicznych (m. in. muzeum, fotograf, apteka, sklep,TDK, szkoła podstawowa) oraz wyjazdów autokarowych, podczas których dzieci będą miały okazję poznać dalsze środowisko
 • Aktywizację społeczną dzieci poprzez udział w akcjach pomocy charytatywnej („Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, "Sprzątanie Świata") i innych działaniach organizowanych przez różne organizacje i fundacje
 • Zagwarantowanie przestrzegania praw i obowiązków dzieci zgodnie z Konwencją Praw Dziecka
 • Tworzenie warunków do osiągania przez wychowanków sukcesów poprzez stymulowanie ich zdolności (wczesna diagnoza, programy własne)
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu, troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Udzielanie dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno -pedagogicznej i logopedycznej przez zatrudnionych specjalistów
 • Zapewnienie urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych (karate,warsztaty plastyczne, yoga dla dzieci, zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej)
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki