Vinaora Nivo Slider
 

Koncepcja pracy

MISJA

     Celem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami, biorąc  pod uwagę konstruktywne sugestie rodziców. Zależy nam na tym, aby  dziecko poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się współdziałania z innymi dziećmi, z przyjemnością poznawało i rozumiało otaczający go świat. Uczymy naszych wychowanków samodzielności, podpowiadamy jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizycze, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez respektowanie pięciu naiistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego tj. zasadę zaspokajanie potrzeb dziecka, zasadę aktywności, indywidualizacji, zasadę organizowania życia społecznego, zasadę integracji ( jednolity proces wychowania i edukacji ). Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, ksztaltuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniać dobro od zła. Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka, dodatkowo wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej. Zgodnie z profilem, przedszkole kształtuje i rozwija umiejętności artystyczne i językowe.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak

     Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, stwarzamy mu szansę na rozwój zgodny z jego możliwościami. Robimy wszystko, by czuło się akceptowane, ważne i bezpieczne. W naszym przedszkolu stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju dzieci, kształtowania twórczej postawy. Uczymy samodzielnego myślenia, otwieramy na nowe doświadczenia.
Ucząc języków obcych chcemy  rozbudzić ciekawość poznawczą i otwartość na inne kultury. Realizujemy nie tylko programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN, ale również programy własne. 


Dziecko jest
 • ciekawe świata i radosne;
 • ufne w stosunku do nauczycieli;
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola;
 • jest twórcze i samodzielne w działalności rekreacyjnej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;
 • uczciwe, prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • kulturalne i tolerancyjne;
 • świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do
 • życia i rozwoju;
 • swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 • spokoju i samotności gdy tego chce;
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci;
 • snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;
 • indywidualnego procesu rozwoju we własnym tempie;
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • wspólnoty i solidarności w grupie;
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia;
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania;
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania;
 • zdrowego żywienia.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa sie na podstawie:
 • arkuszy obserwacji rozwoju dzieci;
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy);
 • teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły;
 • kroniki;
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, nagrania, itp.);
 • rozmów.

Schemat badania osiągnięć dzieci i diagnozy gotowości szkolnej
 1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka
 2. Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej
 3. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie rozwoju
 4. Półroczna ocena realizacji założonych zadań; wnioski do dalszej pracy
 5. Bieżące wspieranie rozwoju dzieci
 6. Przeprowadzenie diagnozy dzieci, wnioski do dalszej pracy.
 7. Poinformowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej - informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

{slider=Model absolwenta}
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej

wykazuje
 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;
 • chęć poznawania czegoś nowego;
 • umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętności koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości;
 • umiejętności radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęcania się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem);
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, samodzielności i odporności na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).
 posiada
 • zdolność do obdarzania nauczycieli ( i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób;
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

rozumie, zna
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia, postępowania;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska oraz przestrzega ww. praw i zasad;

nie obawia się
 • występowania publicznie;
 • reprezentować grupę, przedszkole;
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami;
 • wykazywać inicjatywę w działaniu, wyrażaniu swoich uczuć.
Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli oraz potrzeb placówki. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują realizację zadań z planu rocznego oraz procesy zachodzące w przedszkolu, uczestniczą w badaniu, analizowaniu i diagnozowaniu wybranych obszarów pracy przedszkola. Nauczyciele współpracują również ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u.

Ponadto nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Kadra przedszkola to nie tylko nauczyciele, ale również personel administracyjno – obsługowy. Istotnym elementem w wychowaniu dzieci jest zgodne współdziałanie tych dwóch grup. Aby przedszkole funkcjonowało sprawnie i można było zrealizować wszystkie postawione cele, potrzebny jest dobrze zorganizowany zespół ludzi chętnych do działania oraz atmosfera serdeczności i wzajemnego szacunku pomiędzy całym personelem. Każdy pracownik przedszkola powinien mieć poczucie własnej wartości i mieć świadomość tego, że niezależnie od swojego stanowiska jest współgospodarzem placówki, ważnym i potrzebnym członkiem zbiorowości przedszkolnej, od którego wiele zależy.


Bardzo ważnym elementem w procesie właściwego rozwoju dzieci jest współpraca z rodzicami, rozumiana jako aktywne współdziałanie w celu stworzenia jednolitego systemu wychowawczo – opiekuńczego. Dlatego też dużą wagę przywiązujemy do kontaktów indywidualnych z rodzicami. Stanowią one źródło wielu informacji o dziecku, jego rozwoju, jego potrzebach, aktualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, zainteresowaniach i zdolnościach. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania.

Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.


Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i rodziny;
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
 • wszechstronny rozwój dziecka;
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
 • przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • włączanie rodziców w życie przedszkola;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację;
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców;
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami obejmują
 • zajęcia otwarte;
 • prowadzenie strony internetowej przedszkolnej;
 • zebrania grupowe, pogadanki, prelekcje;
 • konsultacje indywidualne;
 • uroczystości przedszkolne;
 • uroczystości grupowe;
 • festyny rodzinne;
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, eksponowanie prac plastycznych;
 • konkursy, wycieczki;
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Cele
 • pobudzanie pasji i zainteresowań, rozwijanie zdolności dzieci;
 • zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom;
 • kształtowanie zachowań społecznie pożądanych;
 • zaangażowanie w życie środowiska lokalnego.

Współpraca z
 • Strażą Pożarną
 • Policją
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Urzędem Miasta
 • Muzeum Regionalnym
 • Tomaszowskim Domem Kultury
 • Centrum Zdrowia
 • Nadleśnictwem  Tomaszów
 • Przedszkolami i Szkołami

 
 
Copyright © 2013 Przedszkole Król Maciuś Pierwszy Projekt i realizacja MG
Facebook
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i plikach cookies: Czytaj więcej…

Zgadzam się
Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem Twoich danych jest: educom Natalia Kolasińska (organ prowadzący: Przedszkole Król Maciuś I, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford, Szkoła Języków Obcych COM. w Tomaszowie Lubelskim). Dane, które przetwarzamy to pliki cookie dzięki którym, korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, są lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika . Pozwalają też one tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności naszej strony. Dane te nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym podmiotom za wyjątkiem sądów i  organów ścigania (tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).
Masz oczywiście prawo do żądania dostępu do zgromadzonych o Tobie danych oraz ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli nadal chcesz korzystać z naszego serwisu zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych i ich przechowywanie.Polityka Plików Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy" z siedzibą pod adresem ul. Króla Zygmunta 61, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem:
  wszystkoociasteczkach.pl
Opracowanie: IAB Polska

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?